Privacyverklaring

De informatie op deze pagina heeft betrekking op de volgende website:

 • harmjagerman.com (harmjagerman.com)

Waarom?

De privacy van de bezoekers van deze website wordt gerespecteerd. De verklaring is bedoeld om te informeren welke rechten je als bezoeker precies hebt en wat er plaatsvindt als het om je (persoonlijke) gegevens gaat.

Vanwege de transparantie die beoogt wordt, is een beleid geformuleerd dat inzicht geeft in de verwerking van persoonsgegevens.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie over de bescherming van je persoonsgegevens is te vinden via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl).

Akkoord

Alleen wanneer je akkoord geeft voor het plaatsen van niet-essentiële cookies (zie hiervoor de cookieverklaring van deze website), worden er geen geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op het apparaat geplaatst waarmee je deze website bekijkt.

Het voortzetten van het bezoek zorgt ervoor dat de onderstaande gebruikersvoorwaarden geaccepteerd worden. Deze gebruikersvoorwaarden, dus de eigenlijke privacyverklaring, is de enige versie die van toepassing is zolang de website wordt bezocht en er geen nieuwe versie uitgebracht of gepubliceerd is.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 • Website (hierna ‘de website’): harmjagerman.com
 • Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: ‘De beheerder’):
 • Harm Jagerman
 • Rijnegommerstraat 28
 • 2382XB Zoeterwoude-Rijndijk
 • KVK: 50509616

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen. 

Artikel 3 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is je eigen verantwoordelijkheid. Je dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om de apparatuur en de gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. Daarnaast ben je zelf verantwoordelijk voor de website en gegevens die je raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen je worden gevoerd:

 • Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die je zelf oploopt, dan wel derden of de apparatuur oplopen als gevolg van de verbinding met of het gebruik van de website. Je stemt daarom in met het onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van jouw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden te verhalen. 

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Er worden gegevens verzameld door de beheerder van deze website. Dit zijn persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd: een natuurlijke persoon, die direct of indirect geïdentificeerd kan worden, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens zoals die verzameld worden via deze website worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met de bezoeker(s) en, indien van toepassing, voor het verwerken van gegevens voor opdrachten.

Artikel 7 – Rechten met betrekking tot je gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissen van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen via [email protected] 

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop een handtekening is geplaatst en onder vermelding van het e-mailadres dat gebruikt kan worden voor verder contact. Binnen een maand na het ingediende verzoek, ontvang je een reactie (antwoord) op dit verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken kan deze termijn met twee maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. 

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

Het is denkbaar dat je commerciële aanbiedingen ontvangt van de beheerder, nadat je hier vooraf toestemming voor hebt verleend. Wil je deze niet meer ontvangen, stuur dan een verzoek hiervoor naar [email protected]

Kom je tijdens het bezoek aan deze website enige persoonsgegevens tegen, dan dien je te onthouden van het verzamelen hiervan of van enig ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en). De beheerder is in geen gevallen verantwoordelijk in eerder genoemde situaties.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. 

Artikel 11 – Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die bij ieder bezoek geplaatst worden. Een cookie bevat gegevens zodat er een herkenning ingesteld kan worden bij ieder bezoek aan de website. Het is dan mogelijk om de website speciaal in te stellen, te beveiligen (indien van toepassing) en waar nodig het contact te vergemakkelijken.

Op deze website wordt gebruik gemaakt van de volgende cookies: 

Functionele cookies

Deze cookies worden altijd geplaatst, ongeacht het niet-akkoord gaan met het plaatsen van cookies. Deze cookies zijn nodig voor het correct functioneren van de website en het beveiligen ervan.

Geanonimiseerde analytische cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat de beheerder inzage krijgt in het bezoek van de website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier is het mogelijk de communicatie- en informatievoorziening beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. Het is niet mogelijk om te zien wie onze website bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

Wanneer de website bezocht wordt, is het mogelijk dat cookies afkomstig van verantwoordelijke en/of derden op de gebruikte apparatuur wordt geïnstalleerd (third party cookies).

Meer informatie over cookies, het gebruik ervan, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype is te vinden via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 – Beeldmateriaal en teksten

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het aangeboden beeldmateriaal en teksten op de website. Daarnaast berust er auteursrecht op het beeldmateriaal en teksten, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

Artikel 14 – Contact

Neem voor vragen en aanvullende informatie contact op via [email protected].

Cookieverklaring

Lees meer over de cookies die geplaatst worden in de cookieverklaring