Search
Close this search box.

De asielstop van BBB

Even dacht ik dat de partij Boer Burger Beweging (BBB) voor een Nexit was. Dit naar aanleiding van een artikel op social media waarin men melding maakte van de plannen die men in gedachte had voor de asielcrisis. De partij pleit voor een asielstop. Toch is het niet zo eenvoudig om een asielstop in te voeren. Daarnaast is er wel wat aan te merken op het artikel op de website waarnaar verwezen wordt in de social media artikelen.

Bijna dus zou je ervan maken “Breaking News: BBB is voor een Nexit!” Toch is dat wat kort door de bocht. Je zou meteen uitkomen op iets dat belangrijk is voor de Nederlandse boeren en dat is – hoe je het wendt of keert – het subsidiestelsel. Of je het daarmee nu eens bent of niet.

Afspraken

Binnen de Europese Unie (EU) zijn afspraken gemaakt over de opvang van vluchtelingen. Nederland kan niet eenzijdig zeggen: “We doen niet meer mee!” Dat sentiment leeft onder sommige Nederlanders. Zeker naar aanleiding van het nieuws dat het kabinet de vergunningverlening voor een asielzoekerscentrum naar zich toegetrokken heeft. Een unicum in de geschiedenis. In Albergen (Overijssel) werd een hotel aangekocht en dit leidde tot protest. Protest dat leidde tot onversneden racisme overigens.

Net zoals anderen stelde BBB voor om een totale asielstop in te voeren. Dit kan eigenlijk helemaal niet. In de eerste plaats omdat er binnen de EU dus afspraken gemaakt zijn over de opvang van asielzoekers. Het eenzijdig opzeggen van verdragen kan (financiële) consequenties hebben. Bijvoorbeeld voor stemrecht. Dat kan weer invloed hebben op toewijzing van financiële middelen, waaronder subsidies. Inderdaad, dus ook eventuele subsidies voor boeren.

Verdragen

Sterker nog, wanneer Nederland zegt: “We doen niet meer mee!” dan zou dit misschien aan moeten komen op een Nexit (zie deze link). In dit artikel lees je dat er nog een ander belangrijk verdrag is dat van invloed is voor Nederland en dat is het Verdrag van Genève uit 1951. Dit verdrag van De Verenigde Naties regelt de verplichting van het in behandeling nemen van een asielaanvraag. Ieder land dat dit verdrag heeft ondertekend is verplicht om een asielaanvraag in behandeling te nemen. Wil je dat als land niet, dan moet je dit verdrag verwerpen. De vraag is alleen wat dit voor consequenties zal hebben. Ben je bereid de internationale sancties te accepteren? Gaat Nederland dan ook voor een Vexit? Dus een uittreding uit de Verenigde Naties? Daarmee zou Nederland dan terechtkomen in het rijtje van Kosovo, Palestina, Taiwan en Vaticaanstad. Zelfs Zwitserland is overigens sinds 2002 lid van de Verenigde Naties.

Wanneer je de website van BBB leest en in het bijzonder het deel over dit onderwerp (zie deze link), dan valt op dat men van mening is dat de asielzoeker moet aantonen dat er sprake is van een gevaarlijke situatie is of niet in het land van herkomst. Alleen dan is er ruimte. Dat lijkt te conflicteren met een harde asielstop.

Duitsland

Verder schuift BBB de crisis door naar buurland Duitsland. Met dit land moeten afspraken worden gemaakt over het overnemen van asielzoekers. Dit land registreert al veel asielaanvragen. Meer dan dat Nederland overigens doet (zie deze link). Het lijkt erop dat men keek naar de situatie ten tijde van het hoogtepunt van de uitbraak van COVID-19. Toen Duitse ziekenhuizen Nederlandse COVID-patiënten overnamen. Dat was een heel andere situatie. Een asielprocedure is niet hetzelfde als een pandemie.

Aanzuigende werking

BBB is helaas niet de enige partij die erover praat: de aanzuigende werking. Nederland zou een aanzuigende werking hebben als het om de asielprocedure gaat. Met andere woorden: omdat deze procedure zo makkelijk zou zijn, zou dit nog meer mensen aantrekken. De woorden gelukzoekers gebruikt men overigens niet, wat ik erg fijn vind. Andere politici doen dit overigens wel. Wel spreekt men bij BBB over die aanzuigende werking. Lees je het artikel op NU.nl (vierde alinea), dan merk je dat de “echte” vluchteling mag blijven. Dit houdt dus in, mocht je de aantallen veel vinden, dat er veel mensen zijn die op de vlucht zijn. Dat zegt eigenlijk wat over deze wereld, nietwaar?

Overigens denk ik wel dat je heel goed op moet passen met de term “veilige landen.” Wat is “veilig” precies. Veiligheid is een begrip dat de afgelopen jaren makkelijk is toegepast door de IND. Zo werd besloten dat bijvoorbeeld Iraanse homoseksuele personen gewoon teruggestuurd konden worden naar het land van herkomst, omdat dit voldoende veilig zou zijn (link). Toegegeven, dat artikel dateert al van heel wat jaren geleden. Hoe zit het met de huidige situatie?

Op 11 februari 2022 schreef Vluchtelingenwerk hierover het volgende:

“Op dit moment komt ongeveer 3% van de asielzoekers in de opvang uit veilige landen. Dat zijn zo’n 1.000 mensen. Van die groep komt 41% uit Marokko en 14% uit Tunesië. De rest komt uit een groot aantal veilige herkomstlanden, dit gaat om kleine aantallen. Andere veilige herkomstlanden die in het verleden vaker voorkwamen zijn Albanië en Mongolië.”

Platteland?

Locatiezoeker COA
De locatiezoeker van het COA.
Bron: COA.nl.

Of het nu gaat om de opvang van deze groep gaat of niet, dat wordt niet helemaal duidelijk, maar volgens BBB wordt het platteland al decennialang geconfronteerd met de opvang van vluchtelingen. Of in de woorden van BBB: “Het platteland wat al decennialang onevenredig veel vluchtelingen opvangt.” Cijfers of een onderbouwing wordt niet gegeven. Daarom is het goed om te kijken naar de locaties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Volgens de website zijn er ongeveer 140 opvanglocaties, verspreid over het land. Wanneer je het kaartje bekijkt via de locatiezoeker, dan kun je niet stellen dat er meer locaties zijn op het platteland (bron: https://www.coa.nl/nl/locatiezoeker). Het zijn er ook niet minder.

“Nieuwe taak”

Gedeelte openingspagina COA.

Verder ziet BBB een “nieuwe” taak voor het COA, namelijk “Analyse en maatregelen om het COA weer op haar taken toe te rusten.” Wanneer je de openingspagina van het COA bekijkt valt op dat de taakomschrijving nadrukkelijk neergezet is:

“Wie in Nederland asiel aanvraagt, heeft recht op opvang. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers biedt die opvang: veilige huisvesting, noodzakelijke middelen en begeleiding als voorbereiding op een toekomst in Nederland of het land van herkomst.”

In hoeverre BBB dit wil veranderen is niet helemaal duidelijk.

Directe vluchten

In het artikel op de website spreekt BBB over het inzetten van “directe vluchten naar veilige landen” door de overheid. Terug naar het artikel van Vluchtelingenwerk.

Er doen zich een tweetal problemen voor. Het eerste probleem lees je op de eerdergenoemde pagina (link):

“De asielprocedure van asielzoekers uit veilige landen is zeer kort. Binnen enkele weken volgt in de meeste gevallen een afwijzing. Na een eventueel beroep moeten ze binnen 4 weken het land verlaten. Wie weigert te vertrekken kan gedwongen worden uitgezet, mits het land van herkomst daaraan meewerkt. Als een land niet meewerkt probeert Nederland daar goede afspraken over te maken. Lukt dat niet, dan is het onmogelijk om asielzoekers uit dat land op het vliegtuig te zetten. Marokko is daar een voorbeeld van. Asielzoekers uit die landen worden wel gedwongen de opvang te verlaten. Ze belanden op straat. Meestal vertrekken ze dan zelfstandig naar een ander land” (bron).

Associatieverdragen

Het tweede probleem is de optie om de Koninklijke Marechaussee in te zetten. Dit wordt gedaan en dan wordt er een chartervlucht ingezet. De asielzoekers worden het land dan uitgezet met zo’n vlucht. Dan kom je alleen weer uit op punt één. Nee, zegt BBB, dan zeggen we gewoon verdragen op. Dan kom je weer uit op de situatie die dan weer ontstaat: het niet eenzijdig kunnen opzeggen van verdragen, zonder dat dit consequenties heeft.

Dat we niet zomaar verdragen, bijvoorbeeld associatieverdragen, op kunnen zeggen, bleek wel in 2017. Toen wilde de toenmalige lijsttrekker Sybrand Buma (CDA) eenzijdig het associatieverdrag met Turkije opzeggen. Daarover lees je meer in dit artikel. Dit artikel is slechts een voorbeeld, want het had betrekking over eisen die gesteld werden aan Turkse Nederlanders.

Los van het feit dat er een groep is die niet terug wil keren is er een andere vraag die je moet stellen. BBB gaat ervan uit dat er onder asielzoekers die een status hebben gekregen een bereidwilligheid is om na het toekennen terug te keren naar het land van herkomst. Misschien zijn die mensen er. Het kan ook voorkomen dat die mensen er niet zijn. Hoe groot is de kans dat iemand die gevlucht is voor een kwaadaardig regime terug zal keren naar dat land, met alle gevolgen? Een status in een ander land hoeft niets te betekenen in een ander land. Het is niet automatisch een veiligheidsticket.

Toekomstperspectief

Om te laten zien dat ik niet alleen bronnen raadpleeg waaruit zou kunnen blijken dat er sprake is van een bepaald beeld, kies ik ervoor de volgende quotes te halen uit een andere bron, die van PigBusiness van Agrio Uitgeverij. In dit artikel gaat het over het toekomstperspectief van de boeren in Nederland en valt te lezen dat BBB van mening is dat de Nederlandse politiek de boeren onvoldoende toekomstperspectief geeft. Dat woord is enorm belangrijk: toekomstperspectief. Iets wat je graag wilt, maar niet krijgt dus. Een verwachting voor wat komen gaat. De partij maakt zich zorgen over de sector. Dat is overigens een ander onderwerp.

Het woord toekomstperspectief is enorm belangrijk, want ik trek een vergelijking met de eisen die BBB stelt als het gaat om de eigen sector. Men eist van het kabinet harde garanties over de toekomst. Wat logisch is, want BBB is de politieke vertegenwoordiging van de boeren in Nederland. Het zou raar zijn wanneer de partij er zich niet hard voor zou maken. Wat ik daarom opvallend vind is de volgende tekst in het artikel over de asielstop, geschreven door BBB:

Opvang in Nederland moet altijd gericht zijn op “de tijd die daarvoor nodig is”

We hebben het nu ook over toekomstperspectief. Iets wat je mensen biedt voor de toekomst of bereid bent te bieden. De kans bestaat dus dat die mensen terug moeten. Dat kan na een jaar zijn, dat kan na tien jaar zijn. Stel je voor dat iemand een leven opgebouwd heeft in Nederland? Een gezin gesticht heeft, hier kinderen gekregen heeft en ineens is het klaar. Of was dat niet eens mogelijk, want er is nog iets anders.

Onderbrengen van de vluchtelingen die nu in tentjes in Ter Apel slapen op Lelystad Airport, wat volledig ingericht en leeg klaar staat met veel ruimte, sanitair, beveiligingsvoorzieningen en infrastructuur.

Hoe zit het daarmee precies? Dat is het eerste punt van het lijstje. De vluchtelingen moeten ondergebracht worden op een soort-afgedankte luchthaven en voor hoe lang? Voor “de tijd die daarvoor nodig is,” als het aan BBB ligt. Een jaar, twee jaar, negen jaar, twintig jaar? Wie zal het zeggen. Mocht Lelystad Airport wel geopend worden (laten we het hopen van niet overigens, maar dat is ook weer een andere discussie), wat dan?

Samen met nog een andere groep leven deze vluchtelingen dan samen, want aan het einde van het lijstje blijkt dat er nog een groep ondergebracht gaat worden op Lelystad Airport:

“Uitgeprocedeerde asielzoekers die (nog) niet terug kunnen naar land van herkomst worden opgevangen op het terrein van Lelystad Airport.”

Om wat ik eerder beschreef over het wel of niet terugnemen van asielzoekers door bepaalde landen kan het dus voorkomen dat Lelystad Airport de permanente woonplaats gaat worden voor een aantal mensen.

Dat er geen onderscheid gemaakt hoeft te worden tussen de twee groepen blijkt ook wel uit wat BBB voor ogen heeft als het gaat om de steun voor Frontex. Frontex is omstreden vanwege de push-backs van asielzoekers die de Europese Unie proberen te bereiken, onder andere op de Middellandse Zee. BBB rept daarover met geen woord.

“Nederland gaat een grotere bijdrage leveren aan Frontex, de eenheid die de gezamenlijke buitengrenzen van Europa bewaakt.”

Menselijkheid en respect

Het is goed om na te denken over de manier waarop we deze crisis kunnen oplossen. Dat lukt echter niet met halve oplossingen, op basis van onderbuikgevoelens en onwaarheden. Menselijkheid en respect, dat zijn de beginselen.

Maar goed, wat weet ik er nu van. Ik ga maar weer stofzuigen.

Afbeelding bovenaan deze pagina: Unsplash.

Ook interessant

240 miljoen pc's?

240 miljoen pc’s?

Volgens een berekening van Canalys zouden 240 miljoen pc’s na 2025 verdwijnen op de afvalberg. De ondersteuning door Microsoft van Windows 10

Lees verder »

Interessant artikel?

Is dit een waardevol of interessant artikel? Betuig je steun dan door dit artikel te delen via social media of ga een stap verder. Door een kopje koffie voor me te kopen! Dat doe je via de onderstaande optie.

Alvast bedankt!